Bijl en Kasyanenko: droominterpretatie vanuit christelijk perspectief PDF Afdrukken E-mailadres

 

Christelijke droominterpretatie


Eerst even voorstellen

De schrijvers van het boek, Jolande Bijl en Stephen Kasyanenko, zijn volgelingen van de Amerikaanse evangelische en pro-life organisatie The Fire (Fellowship for International Revival and Evangelism), die sinds enige jaren ook in Nederland actief is.
De organisatie ziet Europa als een ‘Dark Continent’ waar bekering belangrijk is.
Informatie over de professionele achtergrond van de auteurs ontbreekt.

 

 

 

Dromen en visioenen in de bijbel
Bijl en Kasyanenko plaatsen dromen in de christelijke traditie. Onder droomwerkers bestaat over het algemeen grote belangstelling voor dromen in andere culturen. Een goede zaak dus dat daarnaast nu ook een poging wordt ondernomen om dromen in een westerse traditie te plaatsen.
Het begin van het boek is boeiend.  De schrijvers laten overtuigend zien dat dromen in de bijbel een belangrijke rol spelen. Ze zeggen dat een derde deel van de bijbel bestaat uit dromen, visioenen en hieruit voortvloeiende acties. Er staan meer dan 200 referenties in de bijbel naar dromen en visioenen.
De schrijvers maken conform de oude tradities geen onderscheid tussen dromen en visioenen. Dromen en visioenen spelen een cruciale rol in historische gebeurtenissen en keerpunten in de bijbel. Voorbeelden zijn de droom van de echtgenoot van Maria, Jozef over geboorte van Jezus. En natuurlijk is er de beroemde droom van Jacob over de ladder tussen hemel en aarde. Een visioen inspireerde Petrus over te gaan tot bekering van ‘heidenen’. Ook de visioenen van Paulus speelden een belangrijke rol.

Dromen belangrijk volgens de bijbel
De schrijvers halen twee bijbelspreuken aan om aan te geven dat dromen voor christenen van groot belang kunnen zijn.
Uit Numeri 12:6: ‘Indien onder u een profeet is, dan maak Ik, de Here, mij in een gezicht aan hem bekend, in een droom spreek Ik tot hem’.
Uit Joel 2:28 is het volgende citaat afkomstig: ‘Daarna zal het geschieden dat Ik mijn geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien’.

 

Dromen als communicatie tussen God en mensen
Bijl en Kasyanenko hebben dezelfde visie zoals die onder talloze volken en religieuze tradities leeft, n.l. dat dromen boodschappen zijn van God, de goden of uit een andere wereld. Bijl en Kasyanenko zeggen dat God verlangt naar een intieme relatie met mensen, daarom spreekt hij dag en nacht met mensen, dus ook via dromen.
Het is belangrijk voor een gelovige om met hulp van de heilige geest dromen te begrijpen en uit te leggen. Met als doel ‘Gods heerlijkheid te ontdekken’. Je kunt belangrijke veranderingen in je leven missen als je niet op je dromen let.
Als een niet-christen zich een droom herinnert, is die waarschijnlijk afkomstig van God. Het uitleggen van dergelijke dromen stellen de auteurs gelijk aan profeteren. Jammer dat de auteurs de zeer individuele ervaringen dromers van allerlei snit op deze wijze verengen tot een vooropgezet kader.

 

Bekeringsdromen
Dromen zijn een machtig evangelisatiemiddel, zo stellen Bijl en Kasyanenko. Volgens onderzoek zouden bij 80% van de christenen met een moslimachtergrond dromen een rol hebben gespeeld in hun bekering. De dromers hoorden God spreken of zagen een man in het wit. De auteurs stuiten hier op hetzelfde archetype dat in religieuze dromen in diverse culturen een belangrijke rol speelt. Jammer dat geen bron van dit onderzoek wordt genoemd. En: een paar voorbeelden zouden zeker heel boeiend zijn geweest!

 

Belangrijke droom
De vrouw van auteur Kasyanenko had een droom die het echtpaar opvatte als een belangrijke aanwijzing om van de VS naar Nederland te verhuizen: ‘We wonen op een grote boerderij en hadden allerlei soorten dieren die ons hielpen. Ineens gaan onze dieren wegrennen, ze zeiden tegen ons dat er een vloedgolf aankwam en dat we direct moesten vertrekken. We verlieten de boerderij en volgden de dieren, die door helder water trokken en we kwamen op een nieuwe plek, waar we gingen wonen. Onze nieuwe boerderij was groter en beter’.

 

Dromen afkomstig van God en van Satan
De auteurs onderscheiden verschillende categorieën dromen:
• Dromen uit je ziel. Deze dromen komen voort uit stress conflicten en dagelijkse beslommeringen
• Lichamelijke dromen: die voortkomen uit medicatie, alcohol, koorts. Honger
• Dromen van de duivel om mensen te pijnigen en van God af te houden
• Nachtmerries zij eveneens meestal afkomstig van demonen. Maar ‘door het bloed van Jezus heb je autoriteit over deze dromen door middel van gebed’.
• Dromen van God om mensen te leiden op hun levenspad of om te attenderen op zwakheden. Het kan hierbij ook gaan om voorspellende dromen • Waarschuwingdromen
• Dromen die afhouden van slechte daden
• En dan nog richtinggevende dromen, bestemmingsdromen, dromen voor troost en genezing en dromen waarin de dromer een gave krijgt. Interessant te zien dat deze dromen die in andere religieuze of culturele tradities een rol spelen, ook een duidelijke plaats hebben in de visie van Bijl en Kasyanenko.
Belangrijk is om te leren onderscheiden welke droom van God is. Dit kan de dromer doen door de droom voor te leggen aan een medechristen.

Interpretatie van dromen
Waarom spreekt God in symbolentaal? Dromen zijn dan niet te begrijpen voor mensen die God niet verstaan, maar wel door de gelovigen. Hoe is dan de interpretatie? De auteurs stellen de dromer voor om op bepaalde zaken te letten: geven droomfiguren een positief of negatie gevoel? Welke kleren hebben ze aan? Welke acties vinden plaats in de droom? Wat zijn de kenmerken van droomsymbolen? Wat is de context van een droom?
Prima vragen allemaal. Alleen de daarop volgende interpretaties van de auteurs zijn wel heel definitief en sluiten daarmee verdere verkenning van de droom door de dromer uit: drinkwater staat voor de heilige geest, bitter water voor zonde; een draak, slang of leeuw zouden vaak staan voor Satan. Voor de definitieve interpretatie moet ‘je aan God en de heilige geest vragen wat het betekent’, aldus Bijl en Kasyanenko.

 

Voorbeeld droom-interpretatie
Een van de auteurs droomde: ‘mijn dochtertje van vier zat te huilen. Buiten blafte een hond en een vrouw riep: ‘’let op dat kind’. Toen zag ik dat mijn dochter alleen op de bank zat. Mijn moeder die zou passen op mijn dochter, kwam thuis en ik zei verwijtend: waarom heb je haar alleen gelaten? Ze dacht dat het wel kon, omdat er een hond was om op mijn dochtertje te passen. Ik nam mijn dochter in de armen zodat ze stopte met huilen’.
De interpretatie luidt: vier staat voor verlossing, een zoon of dochter staat voor een geestelijke gave, de waarschuwende vrouw is een engel en de moeder staat voor de kerk. De auteurs maken niet duidelijk waarop deze interpretatie is gebaseerd. Misschien zijn er duidelijke persoonlijke en emotionele associaties bij de dromer die in die richting wijzen. Of misschien is het gebaseerd op een analyse van veel dromen met deze symboliek. Deze bron(nen) worden in dat geval niet genoemd.
Echter: in mijn ervaring als droomwerker staan in dromen je eigen ouders en je eigen kinderen - dus niet onbekende ouders of een onbekend kind – ófwel voor de bril waardoor de dromer de ouders of kinderen ziet, dan wel voor relaties waarin ouder- of kindprojectie een rol speelt. Je eigen dochtertje als geestelijke gave en je eigen moeder als kerk ervaren, heb ik in ieder geval nog nooit meegemaakt.

 

Droomwoordenboek ‘om Gods dromentaal te begrijpen’
Ongeveer tweederde deel van het boek bestaat uit een ‘droomwoordenboek’, een opsomming van droombeelden met een verklaring daarachter. Diverse van de verklaring zijn rechtstreeks ontleend aan de bijbel. Als droomdeskundige die werkt vanuit een psychologisch perspectief en voor wie de directe ervaring, lichaamsbeleving, associaties en herinneringen van de dromer dé basis van het droomwerk vormen, ben ik niet bepaald een fan van zo’n droomwoordenboek.
Echter: binnen een gemeenschap waar mensen sterk bij elkaar zijn betrokken en waar de volledige inspiratie voor de levensweg wordt gevonden, kan een aantal symbolen zeker een betekenis hebben die door álle leden als zodanig wordt ervaren.

 

Kortom:
het boek is een moedige en wellicht effectieve poging om dromen voor mensen uit de eigen gemeenschap en mogelijk andere christelijke gemeenschappen relevant en toegankelijk te maken. Het zou interessant zijn te weten hoe het boek daar is ontvangen en wat de gelovigen ermee doen.
Het eerste deel biedt beslist boeiende aanknopingspunten, jammer dat die niet uitgebreider zijn uitgewerkt met veel meer voorbeelden, achtergronden en geschiedenis. De auteurs zien dromen eerder als een gericht evangelisatiemiddel, dan als een zoektocht met open oog voor het onbekende en onverwachte. Voor mensen buiten de The Fire of andere evangelisatiebewegingen biedt het boek dan ook vermoedelijk weinig handvaten om gericht met dromen aan de slag te gaan.  

Jolande Bijl en Stephen Kasyanenko
Droom je wel eens? God spreekt door dromen en visioenen
Shamar, Zeewolde, 2009
Zie verder

 

© www.droomnet.nl